Teisinė Informacija

Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centro vidaus dokumentai

Aktualūs teisės aktai

LR kultūros centrų įstatymas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. ĮV-948 2017-09-19
LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017-01-17 Nr. XIII-198
LR ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas
LR Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo 2013-04-18 Nr. 480